Wyniki spotkania rekrutacyjnego (06.05.24 r.) do 1 klasy SP

Aby dokonać zapisu zakwalifikowanego kandydata należy:

1) w terminie od 13-17 maja wpłacić wpisowe oraz pierwsze czesne przelewem na konto szkoły (wpisowe 1000 zł., czesne 720 zł. na miesiąc płatne przez 12 miesięcy w roku lub 864 zł. na miesiąc płatne przez 10 miesięcy w roku). W przypadku rezygnacji ze szkoły wpisowe i pierwsze czesne nie jest zwracane.

2) w dniach 27-29 maja podpisać w szkole umowę oraz dostarczyć do sekretariatu szkoły następujące dokumenty (sekretariat jest czynny w godz. 7:30-15:30):

– potwierdzenie wpłaty wpisowego i pierwszego czesnego za miesiąc wrzesień,

– oryginał kwestionariusza osobowego oraz oświadczeń.

3) w terminie do 31 sierpnia dostarczyć 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.

Niedopełnienie powyższych formalności  (pkt 1 i 2) do 29 maja skutkuje skreśleniem z listy kandydatów.

Zakwalifikowani kandydaci:

1.      Wiktoria B.

2.      Lucjan D.

3.      Maja H.

4.      Konstanty K.

5.      Filip M.