ZASADY REKRUTACJI


Jeśli są Państwo zainteresowani nauką w Szkole z Charakterem, to poniżej prezentujemy kilka podstawowych informacji związanych z naborem:

KROK PIERWSZY

Przejrzyj wiadomości o Szkole, w informacjach, relacjach bieżących zawarte są wiadomości pozwalające zrozumieć Charakter Szkoły.


KROK DRUGI

Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia:

Szkoła podstawowa:

-> Kwestionariusz osobowy

-> Oświadczenie – ochrona danych osobowych

-> Oświadczenie – zgoda na wyjścia


Liceum:

Żeby usprawnić przebieg naboru uczniów do liceum ogólnokształcącego w roku szkolnym 2023/2024 prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie arkusza z autoprezentacji w formie elektronicznej.

Wypełniony arkusz prosimy przesłać na adres mailowy: [email protected]

Pozostałe dokumenty:

-> Kwestionariusz osobowy

-> Oświadczenie – ochrona danych osobowych

-> Oświadczenie – zgoda na wyjścia

Wypełnij je i prześlij na adres sekretariatu, wówczas Twoje zgłoszenie zostanie uwzględnione na liście osób starających się rozpocząć lub kontynuować naukę w Szkole z Charakterem. Jeśli mają Państwa indywidualne pytania – proszę je nanieść w formularzu zgłoszeniowym w rubryce (pytania…) wówczas w czasie rozmowy lub spotkania klasyfikującego postaramy się na wspomniane pytania odpowiedzieć, proszę również sprawdzić na stronie lub telefonicznie w sekretariacie czy na danym poziomie kształcenia są w Szkole z Charakterem wolne miejsca.


KROK TRZECI

Po przesłaniu formularza (prosimy do niego dołączyć wszelkie ewentualne dokumenty dodatkowe związane z nauką w szkole : opinie, orzeczenia, uwagi pedagogiczno – psychologiczne, informacje o ewentualnych chorobach, których konsekwencje wymagają wsparcia w okresie nauki w szkole).

Rekomendacja wydawana jest do 20 dni od momentu wpłynięcia arkusza. Jeśli autoprezentacja uzyska pozytywny wynik, to będziemy kontaktować się indywidualnie z wybranymi kandydatami. Szkoła zastrzega, iż w przypadku braku odpowiedzi należy uznać, że arkusz nie przeszedł pozytywnej weryfikacji.


KROK CZWARTY

Jeśli Państwo aplikują do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej wówczas spotkanie ma przede wszystkim charakter autoprezentacji, natomiast jeśli pragną Państwo kontynuować naukę w naszej Szkole to wówczas należy przesłać jako załącznik do formularza Świadectwo ukończenia ostatniej klasy przed ewentualnym przeniesieniem.


KROK PIĄTY

Maksymalnie do 7 dni po rozmowie klasyfikacyjnej pojawia się informacja czy kandydatka/at został przyjęty (informacja dostępna jest na stronie lub w sekretariacie), jeśli tak to następnym krokiem jest:


KROK SZÓSTY

Po przyjęciu we wskazanym terminie uiścić opłatę wpisową, która obecnie wynosi 1000 zł oraz pierwsze czesne. Po dokonaniu wpłaty podpisuje się w sekretariacie umowę w której określa się formę płatności (10 lub 12 miesięcy) – wyjątkiem są umowy zawarte w czasie trwania roku szkolnego – te są automatycznie zawierane w/g wzoru umowy 12 miesięcznej. Obecnie czesne za szkołę wynosi 720 zł w cyklu 12 miesięcznym lub 864 zł w cyklu 10 miesięcznym. Należy również wtedy donieść do sekretariatu wypełnione oświadczenia oraz 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.


KROK SIÓDMY

W przypadku naboru do liceum dostarczamy oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.


KROK ÓSMY

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły oraz planem lekcji, uczennica/uczeń rozpoczyna naukę w szkole (pamiętać trzeba, iż na terenie szkoły obowiązują m.in. szkolne mundurki, obuwie zmienne)