ZASADY REKRUTACJI

UWAGA! Nabór do klas 1 rozpocznie się w marcu.


Jeśli są Państwo zainteresowani nauką w Szkole z Charakterem, to poniżej prezentujemy kilka podstawowych informacji związanych z naborem:

KROK PIERWSZY

przejrzyj wiadomości o Szkole, w informacjach, relacjach bieżących zawarten są wiadomości pozwalające zrozumieć Charakter Szkoły.


KROK DRUGI

Pobierz formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenia:

Szkoła podstawowa:

-> Kwestionariusz osobowy

-> Oświadczenie – ochrona danych osobowych

-> Oświadczenie – zgoda na wyjścia

Liceum:

-> Kwestionariusz osobowy

-> Oświadczenie – ochrona danych osobowych

-> Oświadczenie – zgoda na wyjścia

, wypełnij je i prześlij na adres sekretariatu, wówczas Twoje zgłoszenie zostanie uwzględnione na liście osób starających się rozpocząć lub kontynuować naukę w Szkole z Charakterem. Jeśli mają Państwa indywidualne pytania – proszę je nanieść w formularzu zgłoszeniowym w rubryce (pytania…) wówczas w czasie rozmowy lub spotkania klasyfikującego postaramy się na wspomniane pytania odpowiedzieć, proszę również sprawdzić na stronie lub telefonicznie w sekretariacie czy na danym poziomie kształcenia są w Szkole z Charakterem są wolne miejsca.


KROK TRZECI

Po przesłaniu formularza (prosimy do niego dołączyć wszelkie ewentualne dokumenty dodatkowe związane z nauką w szkole : opinie, orzeczenia, uwagi pedagogiczno – psychologiczne, informacje o ewentualnych chorobach, których konsekwencje wymagają wsparcia w okresie nauki w szkole) prosimy ustalić w sekretariacie przybliżony termin rozmowy lub spotkania klasyfikującego


KROK CZWARTY

Jeśli Państwo aplikują do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej lub pierwszej Liceum wówczas spotkanie ma przede wszystkim autoprezentacji, natomiast jeśli pragną Państwo kontynuować nauk w naszej Szkole to wówczas należy przesłać jako załącznik do formularza Świadectwo ukończenia ostatniej klasy przed ewentualnym przeniesieniem.


KROK PIĄTY

Maksymalnie do 7 dni po rozmowie klasyfikacyjnej pojawia się informacja czy kandydatka/at został przyjęty (informacja dostępna jest na stronie lub w sekretariacie), jeśli tak to następnym krokiem jest:


KROK SZÓSTY

Po przyjęciu we wskazanym terminie uiścić opłatę wpisową obecnie wynosi ona 600 złotych (od 1 września 2021 wynosić będzie 700 zł) po dokonaniu wpłaty podpisuje się w sekretariacie umowę w której określa się formę płatności (10 lub 12 miesięcy) – wyjątkiem są umowy zawarte w czasie trwania roku szkolnego – te są automatycznie zawierane w/g wzoru umowy 12 miesięcznej. Obecnie opłata za szkołę wynosi 500 w cyklu 12 miesięcznym lub 600 w cyklu 10 miesięcznym. Należy również wtedy donieść do sekretariatu wypełnione oświadczenia oraz 2 podpisane zdjęcia do legitymacji.


KROK SIÓDMY

W przypadku naboru do liceum dostarczamy oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty.


KROK ÓSMY

Zgodnie z harmonogramem pracy szkoły oraz planem lekcji, uczennica/ uczeń rozpoczyna naukę w szkole (pamiętać trzeba, iż na terenie szkoły obowiązują min :szkolne mundurki, obuwie zmienne)