Informacje na temat zajęć wspomagających

Szanowni Rodzice,
na podstawie § 10f rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole podstawowej i liceum planuje się zorganizowanie zajęć wspomagających, o których mowa w § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających planuje się realizację zajęć z następujących przedmiotów (do wyboru): język polski, język angielski, matematyka. Można wybrać jeden, dwa lub wszystkie trzy przedmioty.
Zajęcia będą prowadzone w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w grupie liczącej co najmniej 10 uczniów (może być to także grupa międzyoddziałowa lub międzyklasowa).
Zajęcia odbywać się będą po lekcjach. Rodzice/opiekunowie zainteresowani udziałem dziecka w ww. zajęciach składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie do 10 września 2021 r. –> Wzór deklaracji (do pobrania). <–
Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów, a złożona deklaracja jest wiążąca. Deklarację można złożyć w sekretariacie. Skan podpisanej deklaracji można też wysłać mailem na adres: [email protected].

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkół:

Grzegorz Szyndler