Puchar Witelona – zbliża się termin nadsyłania prac

“Przypominamy, że do wtorku 15 listopada br. można nadsyłać prace w konkursie Puchar Witelona. Zapraszamy do udziału.”

Puchar Witelona 2022

NOWY TERMIN: do wtorku 15.11.2022 r. 

konkurs doświadczalny
(główny bohater: turbina i/lub generator elektryczny)


konkurs plastyczny
(główny bohater: Ignacy Łukasiewicz)

kontakt: [email protected]

Szkolne Centrum Nauki zaprasza uczniów do udziału w trzeciej edycji konkursu doświadczalnego „Puchar Witelona”. Konkurs ma część doświadczalną i (niezależnie) część plastyczną. Możliwy jest udział ucznia w obu częściach, ale nie ma takiej konieczności.

Bohaterem doświadczeń w tym roku są turbiny lub generatory elektryczności. Doświadczenia mogą dotyczyć dowolnego zagadnienia z zakresu nauk ścisłych, ale musi w nich być obecne urządzenie, które wykorzystuje turbinę i/lub generator elektryczności. W ramach części doświadczalnej konkursu należy przeprowadzić doświadczenie/doświadczenia i nagrać je na filmie, maksymalnie 3 minutowym (dozwolony jest montaż filmu, w związku z czym nawet, gdyby czynności eksperymentalne przebiegały dłużej, niż 3 minuty, należy przygotować film nieprzekraczający 3 minut, a zawierający rzeczy istotne z punktu widzenia przebiegu eksperymentu).

Konkurs doświadczalny zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach wiekowych: a)  uczniowie młodsi – uczęszczający do klas 1-6, gdzie wystarczy przeprowadzić doświadczenie, omawiając tylko sposób jego wykonania (opisy słowne typu: “do doświadczenia potrzebne są …, “dodajemy coś do czegoś…”, “poddajemy działaniu czegoś… “, „obserwujemy, że …”, itp.),

b) uczniowie starsi – uczęszczający do klas 7-8 oraz licealnych, gdzie oprócz omówienia sposobu wykonania doświadczenia należy wyjaśnić o jakich zjawiskach/procesach świadczy przebieg prezentowanego doświadczenia lub wyciągnąć odpowiednie wnioski.

W obu kategoriach wiekowych osoba przeprowadzająca doświadczenia powinna być widoczna (przynajmniej przez moment) podczas wykonywania doświadczenia. Nadesłanie filmu konkursowego oznacza zgodę na jego publikację
w multimediach np. intrenecie.

Bohaterem części plastycznej konkursu, propagującej wiedzę o polskich naukowcach, w tym roku jest Ignacy Łukasiewicz (rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Ignacego Łukasiewicza). Forma plastyczna wg własnego pomysłu, ale istotne jest, by praca zawierała atrybuty, po których możemy się domyślać o jakiego naukowca chodzi (podobnie jak np. Mikołaj Kopernik często przedstawiany jest
z modelem Układu Słonecznego lub astrolabium – przyrządem używanym kiedyś
w pomiarach astronomicznych).

Do pracy plastycznej można załączyć krótki opis (maksymalnie 200 słów) wyjaśniający jej „myśl przewodnią”. (Postać Ignacego Łukasiewicza przybliżona jest w wielu źródłach, np. https://muzeum.pgnig.pl/lukasiewicz/).

Prace doświadczalne i plastyczne oceniała będzie zewnętrzna komisja
w składzie: dr inż. Karolina Dudek (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Ceramiki),
dr Iwona Lazar (Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki), dr Artur Miros (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego).

Ocenie będą podlegały prace zgodne z tematyką konkursu.

Prace doświadczalne uczniów starszych oceniane będą przez każdego z jurorów,
w skali 0-10 punktów:

0-4 przejrzystość prezentowanych doświadczeń, 

0-4 poprawność merytoryczna omawianych zagadnień, 

  1. dotrzymanie limitu czasowego,

0-1 dodatkowy punkt jurorski za coś nieuwzględnionego w kryteriach a zdaniem członka komisji istotnego.

Prace doświadczalne uczniów młodszych oceniane będą przez każdego z jurorów,
w skali 0-6 punktów:

  1. przejrzystość prezentowanych doświadczeń, 

0-1 dotrzymanie limitu czasowego,

  1. dodatkowy punkt jurorski za coś nieuwzględnionego w kryteriach a zdaniem członka komisji istotnego.

Prace plastyczne oceniane będą, przez każdego z jurorów w skali 0-5 wg następujących kryteriów:

  1. wrażenie artystyczne,

0-2 nawiązanie tematyczne do postaci bohatera,

  1.  dodatkowy punkt jurorski za coś nieuwzględnionego w kryteriach a zdaniem członka komisji istotnego.

Członkowie jury konkursu mogą przyznawać również oceny połówkowe. W przypadku gdy po zsumowaniu punktów od wszystkich jurorów największą liczbę punktów w danej kategorii będzie miała więcej, niż jedna praca, prace te (tylko z największą ilością punktów) wrócą do członków komisji z prośbą o uszeregowanie począwszy
od najlepszej. Wygra ta praca, która będzie miała najwięcej wskazań jako zwycięzca.

Zarówno filmy z doświadczeniami jak i skany lub zdjęcia prac plastycznych można nadsyłać w dniach od 03.10.2022 do 24.10.2022 na adres:

[email protected]

Jeśli do dnia kolejnego po nadesłaniu nie będzie odesłane potwierdzenie otrzymania pracy konkursowej, autorzy prac lub ich rodzice proszeni są, by przesłali informację
o tym fakcie przez dziennik elektroniczny do nauczyciela Bronisława Psiuka lub skontaktowali się z nim osobiście.

Główną nagrodą w konkursie jest puchar w postaci dużego kubka termicznego
z imiennym grawerem (Puchar Witelona 2022 imię i nazwisko zwycięzcy). Wszyscy uczestnicy otrzymają cząstkową ocenę celującą z fizyki (starsi), techniki albo plastyki (młodsi), a za wyróżniające się prace przewidziane są drobne upominki.